Raamatud

„Normaalne ühiskond on võimalik ainult siis, kui teaduspõhisust ja mõistuse-põhist mõtlemist kasutatakse koos”.

“Targemaks ning seeläbi võrdsemaks ja tasakaalustatumaks muudab inimesi nende süsteemne harimine“

Saadaval Avita E-Poes: Normaalne Söömine, Normaalne Joomine, Tasakaalustaja

Saadaval ka raamatukauplustes

******************************************

Kolmas normaalsuse raamat: “Normaalne abielu või nüüdisaegsed pandeemilised mutatsioonid” (Rajacas’lik valgustus-sõnum, vaata ka nupp “Ajalugu”) © Mihkel Zilmer

Saateks: Normaalne abielu on abielu parim vorm. Kui inimene on normaalne sööja ja normaalne jooja tekib korralik ainevahetuslik baas. Korralik ainevahetus on nii füsioloogilise kui ka kestva vaimse võimekuse hädavajalik alus seega vajalik ka normaalseks abieluks. Paraku on paljud nüüdisaja pandeemiliste mutatsioonide küüsis. Mu­tee­ruvate viirus­te pandee­miad teevad väga ärevaks kõiki, aga muud pandeemilised mutatsioonid ?  Protsess Rajacas (PR) on alati aidanud vajalikul ajal (ka sõnumilauludega, vt nupp “Muusika”) olukordi õigesti mõista, et inimesed saaksid võimalikult normaalselt ela­da. Päike­sesüsteemi ja Protsess Rajacas vää­ra­matu arenguprotsess tekitas raamatud „Nor­maalne söömine“ ja „Normaalne joomine“. Kuna need kaks on olnud vajaliku aja kättesaa­davad läbimõtlemiseks kõigile soovijatele (nad on kolmanda raamatu nn eel­dus­raa­matud) saigi ilmutuda kolmas raamat „Normaal­ne abielu või nüüdisaegsed pandeemilised mutatsioonid“. Normaalsuse triloogia on nüüd sündinud ja see kõlab juba iseenesest hästi.

Abielu väändumisprotsess on tekitanud vormumisi. Eriti oluline on mõista, et eksisteerivad vormunud salakavalad Nüüdisaegsed Pandee­milised Muta­tsioo­­nid. Nendes on enamik, see mõjustab tugevasti nende tegelikku inimlust aga nad ei adu seda. Raamat ei tee kellelegi etteheiteid, kuidas elada on igaühe enda asi. Nagu ka mõne tahtmine rämpskraami või piiratud toi­dukraami süüa (versus Normaalne söömine) või kellegi vedelike liigjoomine (versus vedelike Normaalne joomine). NB! Nendel mutatsioonidel on aga varjatud tugevad salaka­valad mõjud sinu kujunevas/kuju­nenud maailmapildis, mõtlemises ja tegelikule eksis­tent­si-­sisukusele reaalses igapäevaelus. Loe kogu teksti mõistuse-põhiselt kaasa mõteldes, siis mõistad ning tun­netad Protsess Rajacas sõnumi vajalikkust ja unikaalset õpetlikkust.

Abielu mõiste põhilistest defineerimistest ja üldpildi mõistmiseks vajalik lühike baasinfo

Pealiskaudsel vaatlemisel on alati kõik lihtne. Formaalselt on abielu sünni ja surma kõrval indiviidi ajas kulgemise registreerimise üks oluline formaalsus, mille on ühiskonnad põhilises määratlenud. ÕIS selgitas abielu kui „mehe ja naise (harilikult ka ametlikult registreeritud) perekond­likku liitu ning kooselu”. Üldmäärang jääb alati pinnapealseks, ei ava asja tegelikku olemust, rääkimata selle normaalsusest ja nüüdis-erimitest.  Abielu on aga vähemalt neljapõseline omapärane süsteem. Omapärase süs­teemi pu­hul ei piisa mõiste lahti-monteerimiseks ühest definit­sioonist. Tuleb kasutada minimaalselt viit vastutus­tundlikku põhilähe­nemist, mis lühidalt oleksid järgmised: juriidiline: seadustega kinnitet püsisuhe perekonna loomiseks koos õiguste ja kohustustega; kanoonilise õiguse järgi: mehe ja naise vaheline kestev ühendus rajatuna ühise omavahelise sugulise tegevusega järeltulijate sigitamiseks; klassikalis-traditsiooniline: ühe mehe ja ühe naise leping­suhe ühisväärtuste põhjal ja ees­märkide nimel (hõlmab seksuaalelu, laste üles­kas­­vatamist, lugupidamist üksteise suhtes, ühis­majandamist); klassikalis-tradit­sioo­nilise nüü­dis­ajastunud variant: kooselu heade kavatsuste dokument, mis sisaldab vastu­tussätteid ja mille üldsuse eest varjatud lisades on määratletud varalised jm kohustused; E-abielu: vir­tu­aal­abielu, millel on 3 varianti: kahe targa vahel, kahe naiivse vahel või targa ja naiivse vahel. Loodust iseloomustab alati ka mõningate hajuvuste eksisteerimine. Ülaltoodute põhihajuvused on: a) polügaamia – grupiabielu või ka kolme ja ena­ma inimese vaheline püsisuhe; b) polügüünia (mitmenaisepidamine) – üks mees on abielus mitme naisega; c) polü­andria (mitmemehepidamine) – üks naine on abielus mitme mehega.

Abielu võimalike käivitumismehhanismide otsesed osapooled

Klassikaline käivitu­mismehhanism on levinuim: see on abielu­sõlmimise akti tagajärg riigi­ametnike valvsa pilgu all või kiriklikult (laula­tusega), kinnitatuna tunnistajate juuresolekul mõlema poole selge jah-sõnaga. Enamasti järgneb tradit­siooniline ja pulmaosaliste totaalse enamiku jaoks lõbus pulmapidu. Sellise käivitu­mismehhanismi puhul on algava abielu osa­lis­teks abikaasad. Naissoost abikaasat kutsu­takse naiseks ja meessoost abikaasat meheks. Paraku on pulm alguseks ka protsessile, mis võib, aga ei pruugi, viia lahutuseni. Miskipärast on  nii, et abiellu astuvad ja pulmi peavad kiisukesed ja suksukesed, sama abielu lahutavad aga „lehmad“ ja „oinad“, ja seda mitte kaasavaralisi koduloomi silmas pidades. Loodust iseloomustab alati mõningate hajuvuste olemasolu. Üks levinud vabaduse piira­mise abieluhajuvus on nn vaba-abielu: ametliku sõlmi­miseta tekitatud kooselu, tekke­mehhaanika on siin eklektiline, vastates väga hästi mõiste vabaabielu kentsa­kusele (ena­masti juhuvalikuline, topeltpime ja platseeboefektiga). Osapooled kutsuvad teist tihti umb­isikuliselt: minu teinepool. Erinevalt klassikalisest va­riandist ei saa selle kulgemise protsess viia ametliku lahutuseni. Küll aga irdumiseni. Vabaabielu enda põhi-erimid on fiktiivabielu, prooviabielu, visiitabielu.

Abielu täpset algusaega ei tea ka abieluarheoloogid (ka radioaktiivse süsinikuga dateerimine jm selline siin ei aita). On aga teada,  et algul elati gruppidena ja promiskuiteet oli normiks (promis­kuiteet on seksuaalkäitumises komme pidada sagedasi sek­suaalsuhteid eri partneritega). Kohtab ka nüüdisajal, aga  harvikvariandina ja ülihästi varjatuna. Järk-järgult kujunes monogaamia, mida hakati pidama kultuuriliselt kõrgeimaks abieluvormiks. Seda mõjutas ka tööjaotus: mees hankis toitu ning naine hoolitses mehe eest ja sünnitas lapsi, aga ka inim-egoistlik soov muuta teise poole vahekorrad teistega seadusevastaseks ja karistatavaks. Abielu seadus­reegleid on aasta­sa­dade jooksul täpsustanud kõik usundid, igaüks oma tõekspidamiste valgusel ja alusel. Seega on abielu kui osaliste suhete regulatsioon erinevate uskude võrdluses näidates erinevusi kristlaste, juutide ning muslimite vahel, ehkki Aadam ja Eva on nende kõigi ühiseks monogaamse abielu kui paarisuhte algallikaks. Abielurik-kumine on igas religioonis räige patt, järgnev karistus sõltub usundist. Nüüdisajal on abielurikkumisest saanud varade ja laste ümber kestev kemplemine ja meedia­sündmus. Viimast vaid juhul, kui see ületab nn kollase meedia künnise ning siis lastakse käiku triviaalne käibepõhjendus: see pakkuvat mingit erilist nn avalikku huvi. Huvitav kellele ? Ilmselt allpool toodud mutatsioonide mõjus olevatele !

Üldistav aegadepõhine vaade abielu ajaloolisele kujunemisele religiooni ja/või ideoloogia toimel

Kiviaeg. Ülilihtsas ühiskonnakorralduses oli mingi segaselt korraldunud abielu­laadne institutsioon. Nagu nii öelda abielluti ja seda tehti palju kordi. Kas oli ka lahutus kui kindel protseduur? Ilmselt mitte. Kellel olid paremad kiviriistad, see oli edukam ka abielulises mõttes. Rauaaeg. Jätkus sama lugu nagu vara­semal aega­del, aga raud­semal kujul ja raudsemas vormis. Kellel olid paremad raudriistad, see oli edukam ka abi­elulises mõttes. Sellest ajast pärineb ka lahutus-tähenduslik väljend abielu läks rooste. Uusaeg. Sagenevad konfliktid, kuna religiooni tähtsus hakkab tugevalt vähenema. Tekivad uued ilmalikud instantsid, mis tõstavad esile riigi ja ilma­liku ühiskonna tähtsust: ilmalik abielu, ilmalik lahutamine, koolisüsteem ja haldus­jaotus. Nõu­kaaeg. Sotsialistlik tegutse­mine ja mõtlemine surutakse religiooni asemele. Tea­duslik (?) kommunism (nautšnõi kommunizm) kui meessoost pseudo­tea­dus pandi sunni­viisiliselt viljastama kõiki naissoost nimetusi kandvaid tegelikke teadusi (fizika, mate­matika, biologia jt). Abielu hakatakse muutma vormilt mark­sistlikuks ja sisult sotsialistlikuks. Kuna enamik inimesi olid väga vaesed, siis eriti just nõukaajal hakati olukorra ilustamiseks ja viletsuse peitmiseks ning kas või mõneks hetkeks näilise rikkuse mulje tekitamiseks eriti intensiivselt kasutama kõlavaid mõisteid nagu hõbepul­ma aastapäev, kuldpulma aasta­päev. Eesti taasiseseisvumine. Aeglane vabane­mine sügavast sotsialistlikust taagast. Kirikliku laula­tuse populaarsuse ja rahvariiete kasutamise suur kasv. Para­ku hakkab abielu olemus tasapisi deformeeruma. Varasema surve alt vabanemisest tingitud anor­maalselt kasvav vajadus olla mis tahes moel nähtav, kas või lühikest aega pildil, tingib igasuguste abielulaadsete erimite ekspo­neerimise. Euroopa aeg. Previous sexit with final exit on muutumas tavapäraseks. Abi­elu mõiste läheb ka poliitmaailma, isegi riikide­vahelistesse suhetesse (nii mõni­gi poliitik on kasutanud väljendit, et meie riik on selle riigiga abielus!). 

Nüüdisaegsed pandeemilised mutatsioonid

Tehis on muudetud nüüdisajal kultuseks,  üheks näiteks on tehissuhted (näo­raamat jms). Te­his­kultus nakatab inimeste biokõvaketta (ilmselt ilmuvadki varsti do­ku­mendid, mis likvidee­rivad ka aju mõiste), vangistab normaalse mentaalsuse, tehes inimesest mani­pulee­ritava mängukanni, ilma et mängukann aru saaks. Seetõttu ongi väga paljud langenud abielu nüüdisaegsete pandeemiliste mutatsioonide lõksu, mis tehisloomuse tõttu on ülilevi­vad. Kuna kõik ei adu, et neil on salakaval pandeemia(-ad) aidakem neid selle raamatuga. Rajacas’lik sügav analüütiline pilk ja värske vaatenurk toob välja ka nende mutatsioonide hämmastavalt sarnaseid jooni pärisabieluga, selles võid lugedes isiklike silmade ja isikliku mõistusega veenduda. NB! Lahkame aga ainult neid mutatsioone, mille puhul on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest: a) mutatsiooni küüsis on vähemalt 80 protsenti inimestest; b) ühtede ini­meste olemine mutatsiooni küüsi segab ka normaalsete inimeste elu (neile antakse pidevalt katteta lubadusi); c) tekitab osadel arvamuse enesese superlusest.

Telefonivorm kui pandeemiline mutatsioon

Hõlmab juba peaaegu sada protsenti kodanikest. Nüüdisajale iseloomulikult kiire partnerite vahetamistsükliga, ranget vanuspiirangut pole, abieluleping sõlmitakse üldiselt ilmalikult, kiiresti ja paberitele kirjutatakse alla vastavates kontorites, kui on näidata teatud majanduslik kindlus ning erinevalt bio-abielust saab lepingu sõlmida ka liisinguga ja viimasel ajal lausa üle interneti. Teaduslikult on sellise action’i nimetus objektofiilia. Mõiste tekitas avalikku ruumi Rootsi päritolu Eija-Ritta Eklof, kes abiellus aastal 1979 Berliini müüriga hakates kandma nime Eija-Ritta Eklof Berliner-Mauer. Kui see võimsa nimega naiste­rahvas pole ise veel taibanud soovitab Protsess Rajacas tal esitada hagi oma abielu purustajate (Berliini müüri lõhkujate) vastu. Aastal 2016 abiellus üks mees Las Vegases nutitelefoniga. Aaron Chervenaki väitel on telefon naissoost ja ta kinnitas selle külge ka sõrmuse. Nevada osariigi võimud ei loe sellist abielu küll ametlikuks, aga see ei häiri Aaronit karvavõrdki. Karvad ei tundugi teda kotti­vat, kuna tema nutivärk ehk abikaasa on ka igasuguste juusteta/karvadeta. Paari pandi nad kabelis toimunud tsere­moonial. Pole täpset infot, kas ja kuidas toimusid mesinädalad, kas sõlmiti ka lahuta­mise­puhune varade jagunemise notaridokument. Aaron selgitab oma abielu nii: emot­sio­naalsed põhjused, mida see abielu pakub (lohutus, rahustamine, meele­lahu­tus, uinumine) on asjad, mida ta suhtest otsivat ja ses plaanis olevat suhe nutitelefoniga tema parim suhe. Antud mutatsioon on väga levinud (pandeemiline). Telefoni omajate arv ületab klassi­kalises abielus olevate inimeste arvu maailmas tohutuid kordi. Nii et selle mutatsiooni areng on pöörane. Ja mitme-pidamine pole siin üldsegi probleemiks. Iga­üks saab valida endale meeldiva iluduse, ei mingit keerukat/kulukat flirtimist ega pikaajalist võrgu­tamist. Võrguta see abielu siiski ei tööta ja ka oma erootilisi vajadusi on võimalik mingil määral ka kü­berruumis pakutavaga leevendada. Ei mingeid peretülisid ega biovägivalla ja bioahistamise võimalusigi. Lõpetada saab kas tehiskaasa puruks viskamisega, kaotamine ka toimib ja ei mingeid leina­värinaid. Tehisvägivald ja -ahistamine on võimalik küll (nt mitte­laadimine, näpuga torkimine), aga seda ei karista keegi. Ja veel: tehiskaasat saab ju näppida kus tahes ja avalikult, nii enamik ju teebki, aga katsu sa oma bioloogilist naist/meest kogu aeg avalikult ja kus tahes mudi­da/näp­pida … Pärisnaise/pärismehe rolli telefon siiski täita ei suuda, tegelikult on ta rohkem armu­kese-laadne nähtus ja seejuures suhteliselt väikese pideva väljaminekuga võrrelda bioloo­gilise pärisarmukesega. Rõhutagem, et pidevalt ja tugevalt ilmutav „avalik objektofiilia“ on inimese enda asi. Võib kindel olla, et nende puhul on tegemist persoonidega, kes pole järjepidevad normaalsed sööjad ja normaalsed joojad. Selles mõttes on huvi­tavam hoopis varjatum objektofiilia. Seda on tegelikult palju ja kuna inimene ei taipagi, et tal on tegelikult varjatum objektofiilia, siis levinuimaid allpool käsitleme. Seda enam, et teatud hulk varjatud objektofiiliaga isikuid võivad olla enam-vähem normaalsed sööjad, vähem küll aga normaalsed joojad.

Autovorm kui pandeemiline mutatsioon

Mutatsioon hõlmab üle 80 protsendi inimestest. Tsükli kestvus on oluliselt pikem kui tele­fonivormi puhul ja sõltub abielulise rahalistest vahenditest, kuigi erinevalt bioabi­elust saab lepingu sõlmida ka liisinguga. Keskmiselt on tsükkel 4…10 aastat. Väga kaasatruu puhul on võimalik ka 20 aastane tsükkel, kuid siis võib kaasa olla juba rooste­karvaline. Mutatsiooni küüsi viiv leping sõlmitakse ilmalikult ja paberitele kirjutatakse alla vasta­vates kontorites, kui on ette näidata kinnitatud piisav majanduslik võimekus. Väga järsk enneaegne purunemine on seotud tihti tõsiste kehavigastustega. Purjusolekul on mutatsiooni mõjutav toime, kas rahatrahvi või ajutise abielu lahustusega võõraste jõudude poolt. See on hästi varjatud objektofiilia üks levinuim variant. Varjatud olemusele viitavad  bio-abikaasa fraasid: „Sa muud ei tee, kui tegeled ainult oma autoga. Miks sa meie autoga koman­deeringule sõidad?” ja teised seda laadi fraasid. Need on te­gelikult aga kaudsed vihjed, kuna kooselus olijatel on tekkinud kaudsed aistingud konkurendi suhtes. Selgesti paljastub aga sügav kiivus järgmises üsna levinud lausungis: „Olen olnud oma mehega/naisega abielus üsna kaua, autot on seni kasutanud mees/naine ning maksnud ka liisingu kuumaksed. Nüüd on teed juba mitme kuu eest lahku läinud, päevakorras on ametlik lõpetamine, aga autot ma talle küll ei jäta.” Teisisõnu: mehest/naisest lahkuminek on küll mureks, aga peamure  on hoopis see, et auto­ga jääks sügavad varjatud suhted alles. Näeme, et biosuhted jäävad siingi tehissuhtele (mutatsioonile) kaotajaks. See on ju nüüdisaeg ja tehis on muudetud kultuseks! Ja veel: sellest ei räägita, aga oleks vaja, et pilt oleks täiesti klaar. Selgitagem! Kui mees/naine astub uude bioabiellu, siis õige pea tekitab kaasa tulnud auto, kuigi varja­tult, objektofiilia-probleeme. Seetõttu müü­vadki uuesti abiellunud vanema auto maha (autovorm kuulub ses mõttes osaliselt ka ostetava/müüdava ar­mastuse kategooriasse), et kõrvaldada suhe vanaga ja alustada, näilises üksmeeles, uut kooselu, koos tärganud uue armastusega uuema/uue tehiskaas vastu. Ja objektofiilia tsükkel kui protsess algab tasapisi uuesti …

Telekavorm kui pandeemiline mutatsioon

Mutatsioon hõlmab peaaegu 100 protsenti kodanikest. Tsükli kestvus on suht pikk, aga sõltub koosellu astuja rahalistest vahenditest, kuigi erinevalt bio-abielust saab lepingu sõlmida ka liisinguga, sõlmitakse ilmalikult ja kiiresti, kui on olemas piisav majan­duslik võimekus. Kaasa gabariidid ja ilu sõltuvad rahakotist. Sihverplaadi värvi­valik on kergesti muudetav, tema jutukeelte arvukus sõltub rahakotist ja lepingu­ tingimustest. Kuigi see on objektofiilia üks levinumaid variante, ei saa inimesed sellest, et neil on antud objektofiiliavorm, üldsegi aru. Koos ühiskonna ja majandusliku arenguga on see vorm teinud läbi väga omapärase võimsa tehis-fenotüüpilise arengu. Algul oli võimalik muretseda endale ainult kodumaine mustvalge, väga väikese ning ebakindla talitlusega kaasa. Hiljem kasvas üha enam suuremate ja värvilisemate surve, nagu toimub ka biomaailmas. Ilusate värvidega kaasat on ju silmale parem vaadata. Aja jooksul ilmnes siin aga üks väga oma­pärane paradoks: inimeste endiga toimub pikenemise ja paksenemise protsess, nende kaasade puhul aga toimub asi vastupidi:  mõõtmete suurenemisest hoolimata toimub hoopis kaalu­langus. No mida sa hing veel ihaldad! Ja veel. See kaasa teeb seda, mida ei tee ükski mees/naine. Räägib sulle kümnetes keeltes, võid tema jutuvada iga hetk katkestada või salvestada (ta ei solvu selle peale), pakub just sinu mõistmismeele arengutasemele vastavaid vaatamisi, laseb teha muud ja samal ajal teda nautida, ei ütle kunagi, et sa üldse ei kuula, mida ta sulle räägin jms. Pane tähele! Kui veab, siis saad kaudselt ja tehniliselt sattuda ko­guni oma tehiskaasa sisse mõnes jutusaates jm sellises värgis ning siis saad lühikeseks ajaks sekkuda oma vaimse tiraadiga sadadesse tuhandetesse teiste telekavormi kui pandeemilise mutatsiooni küüsis olevate inimeste ajudesse mistahes soovitustega (nende soovituste tõesus ja sisukus pole tähtis, peaasi on telekavormi kütketes oleva auditooriumi suurus). Kõik tundub selle mutatsiooni puhul olevat pilvitu. Aga võta näpust! Selle vormi domineerimist on hakanud tasapisi vähendama nutitelefonivorm kui pandeemiline mutatsioon (vt eestpoolt).    

Poliitikavorm kui pandeemiline mutatsioon

See on tegelikult väga vana mutatsioon, oli olemas väga ammu, aga ei domineerinud ega olnud nii pealetükkiv, lällavalt lärmakas, ei loopinud rohkesti katteta loosungeid, absurdseid luba­dusi ega ka lausrumalusi. Nüüdisajal on see muu­tunud massimeedia ja inimkonna ülemaailmsel infoprügimäel elamise tõttu pandeemiliste mutatsioonide väga agressiivseks vormiks, mis häirib ja risustab vahetpidamata normaalsete inimeste vaimset tervist ja olemist. Nüüdisajal oleks selle poliitikavormi täpne teaduslik definitsioon järgmine: teatud loosunglike erimitega ühismassikooselu vorm. Ühismassikooselu vastava vormi (erimi) tekkeks vaja saada kindel hulk nõusoleku-allkirju ning leping sõlmitakse ilma­likult uhkete loosungite ja meediamürina saatel, et  „meil on kõik teisiti! meie teeme kõik teisiti!, meie teeme teie kõigi jaoks parima!”. Korraga ei saa mitmes ühismassikooselu vormis avalikult olla. Saab aga kasutada kavalat skeemi. Nimelt väga rikas inimene, kes ise mingisse sellisesse vormi küll ei kuulu, saab ühte või sõltuvalt rahalisest võimekusest ka mitut ühismassiabieluerimit muuta endast sõltuvaks vaimseks-ideoloogiliseks haaremiks. Haaremi pidamise üks kaval varjatud nüüdisvariant, eriti riikides, kus klassikalist haaremit seadused pidada ei luba.   Konkreetse ühismaasiabieluerimi enda sees esineb abielu-reeglite rikkumisi väga harva. Kui aga mõni tuleb välja, lastakse käiku kaks tegutsemismudelit. Esimene: haka­takse sõimama mõnda teist ühismassiabieluerimit, et juhtida tähelepanu enda problee­midest kõrvale. Teine: kui esimene mudel ikkagi ei aita, siis omakohtu korralda­misega visatakse eksinud lambuke sellest ühismassiabi-eluerimist välja. Viimane pole aga mingikski takistuseks väljavisatu kiireks astumiseks mõnda teise ühismassi-abieluerimisse ja alustamaks kohe endise ühismassiabieluerimi sõimamist. Nagu juba eelpool sai öeldud, püüavad mutatsioonid normaalset tegelikku abielu kopeerida. Üks näide. Pärisabielu puhul antakse üksteisele tõotusi, mida püütakse ka hoida ja täita. Ühismassiabieluerimid pakuvad samuti, vähemalt üks kord viie aasta jooksul, välja tõotuslikke loosungeid, kuid … Need on suunatud tegelikult väljapoole, ühismassiabieluerimitega lepinguga mitte liitunud normaalsete inimeste haneks tõmbamiseks igat sorti katteta luba­dustega. Suurim eesmärk on kõigi nende loosungite puhul aga see, et nende ühismassi­abieluerim jääks kestma, oleks antud riigis domineeriv ja omaks rohkem võimu! Kuna  mõningad lubadused viib, sõltumata loosungitest, vähemal või üliharva ka pisut suuremal määral täide ju elu ise, tekitabki see võimaluse taguda trummi, et näete, meie ühismassiabieluerim tegi selle või selle ära (pane tähele: rahva raha eest!). See tekitabki petekaid ja kodanik läheb jälle internetti või kasti juurde, et anda oma õnnistus antud ühismassiabieluerimile. Kui ei saa muud, siis võib heal juhul saada vähemalt katuseraha! Aga katuse tähtsust on ajaloos alati väga kõrgelt hinnatud. Ja  nii see tsükkel kordub ja kordub.

Muusavorm kui pandeemiline mutatsioon

Pandeemilisuse mõttes veel suht tagasihoidlik, aga kasvab kiiresti. Üksikutel võib see mutat­sioon olla suhteliselt normaalse lähedane, aga paraku tekitab see ajapikku ka neis inimestes arvamuse enesest kui mingist erilisest supertegelasest ja kõik lähebki tasapisi rappa. Kui nad on ka klassikalises abielus, siis läheb ka see tasapisi rappa. Mõneti on see ka mõistetav, sest pidev ülesköetav ja suurenev ning esialgu positiivne tähelepanu meeldib ja on meeldinud inim­loomusele läbi aegade. Paraku on, erinevalt varasematest aegadest, nüüdisaja sotsiaal­haipimise vahendid ülivõimsad ja kiired, mistõttu paljudel sellistel persoo­nidel hakkab tasapisi reaalsustunne kaduma ja asendub edevuse eskaleerumisega (kutsu­takse kõikjale, kiidetakse lakkamatult, nimetatakse enneolematuks, paljud tunnevad tänaval, poes, õllesabas ära jms). Üksikute tõeliselt väga andekate puhul sellest mingit jama ei kujune, sest nad ongi sisuliselt väga andekad. Aga neid tõeliselt andekaid on tegelikult ju väga vähe. Ülejäänutel ei suuda enesehindamise sisemehhanism enam korralikult funktsida, üha enam süveneb arusaam, et ollakse mingi eriline, ja tehakse midagi erilist, millest lihtsurelikud inimesed ei jaga ööd ega mütsi. Lihtsurelike roll piirdugu vaid sellega, et nad ülimalt hardunult ja tardunult ning vaimusegaselt neid „suurinimesi”, „superstaarikesi“, kuulaks, ja kui vaja, käsu korras ka segaselt karjuks. See eskaleerub, kuni … läbipõlemine, depressioon jms haaravad enda kaissu – ja järjekordset muusat polegi enam kusagil. Tõelistel sisukatel ja andekatel seda ei juhtu, aga neid on ka väga vähe ning neil on kujunenud sisemine kaitsemehhanism ja immuunsus selle vastu, kuna nad on üsna tihti ka järjepidevad normaalsed sööjad ja normaalsed joojad.

***

Spetsiaalselt neile, kes selles valgustus-raamatus kõigele kirjas olevale ei saanud päris hästi pihta: söö vähemalt kuu aega  nor­maalselt (vt raamat „Normaalne söömine“, eriti just lk 13…20), ole vähemalt kuu aega normaalne jooja (vt raamat „Normaalne joomine“), loe korduvalt “Tasakaalustajat”, kuula sel ajal hoolega ja korduvalt Rajacas sõnumilaule (vt nupp “Muusika”), kuula vähemalt kord mõlemat Virtuaalset Kontserti ja loe siis raamatuke uuesti algusest lõpuni mõttega läbi. Kui valgustatus täiel määral ikka veel kohale ei jõua, korda kõiki neid protseduure veel kaks kuud. Kui ka siis, lugedes ka eriti aeglaselt, kõigele valgustuslikult sügavale pihta ei saa siis võta kontakti…..

P.S. Normaalne sööja ja Normaalne jooja tasub olla kogu aeg, siis on kindlasti suuremad eeldused Normaalseks Abieluks.

© Mihkel Zilmer, november 2021

Esmailmumine 2021 aasta novembris Terviselehes